SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

Regulamin

REZERWACJA I PŁATNOŚCI

 1. Rezerwacja domków jest wiążąca po jej potwierdzeniu przez recepcję. Rezerwacji można dokonać przez:
 2. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości nie mniejszej niż 30% wartości rezerwacji na konto bankowe.Dane do przelewu:
  Aneta Miłosz
  Bank Millennium 29 1160 2202 0000 0000 7576 7467
 1. Zadatek należy wpłacić w ciągu 3 dni od momentu dokonania rezerwacji. W przypadku ofert last minute termin wpłaty zadatku wyznacza recepcja.
 2. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji jest bezzwrotny,
 3. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji
 4. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.
 5. Opłata za pobyt pobierana jest  przy zameldowaniu. Płatność gotówką.
 6. Obiekt pobiera opłatę klimatyczną zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Władysławowa w kwocie 1,60 zł/ osoba, za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
 7. Każda dodatkowa osoba w domku, niezgłoszona przy dokonywaniu rezerwacji  dodatkowo płatna – 50zł/doba ( niezależnie od wieku)
 8. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa, na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 9. Niepojawienie się Gościa do godz. 9.00 dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z rezerwacji i możliwością wynajęcia domku  innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.
 10. W sezonie wysokim tj. lipiec-sierpień istnieje możliwość wynajęcia domków na minimum 7 pełnych dób hotelowych. Inna długość pobytu możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu i potwierdzeniu przez recepcję.
 11. Nie wyrażamy zgody na odsprzedaż pobytów w naszych domkach na rzecz osób trzecich.

 

ZAMELDOWANIE I POBYT

 1. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 10:00.
 2. Zameldowanie i wymeldowanie następuje w obecności zarządcy obiektu.
 3. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe, okazując aktualny dokument tożsamości wraz z fotografią. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości zarządca obiektu ma prawo odmówić zameldowania Gościa.
 4. Dzieci przebywające na terenie obiektu powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Co za tym idzie ponoszą oni odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku ich działania.
 5. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać na terenie obiektu w godzinach od 21:00 do 9:00.
 6. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 07:00 rano. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać pobytu innych Gości.
 7. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób, które jest zobowiązany natychmiast zgłaszać w recepcji. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu domku Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.
 8. Zarządca obiektu może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających na terenie obiektu albo też w inny sposób zakłócił pobyt Gościom lub funkcjonowanie obiektu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do zarządzeń kierownictwa, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia obiektu.
 9. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie grzałek, czajników i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku. Zakaz nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 10. W domkach i na tarasach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania ognia otwartego. Istnieje natomiast możliwość palenia tytoniu na otwartej przestrzeni w specjalnie wyznaczonym miejscu.
 11. Zezwala się na rozpalanie grilla wyłącznie w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach. Osoba rozpalająca grill zobowiązana jest do jego zgaszenia i posprzątania wypalonego węgla oraz umycie rusztu i przyborów grillowych.
 12. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz smażenia ryb.
 13. Do dyspozycji Gości na terenie obiektu jest bezpłatne wi-fii, hasło dostępne na recepcji.
 14. Akceptujemy małe pieski (typu Maltańczyk, York, Shitzu). Przebywanie psa na terenie obiektu dozwolone jest tylko na smyczy. Właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody, jednak zabrania się przyjazdu ze szczeniakiem lub suczką w trakcie cieczki.
 15. Przyjazd zwierzęcia tylko po wcześniejszym zgłoszeniu w recepcji. Obowiązuje jednorazowa opłata za pobyt 100 zł.
 16. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności od niego niezależne, np. przerwy w dostawie prądu, wody, internetu.
 17. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odsyłane na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji w terminie 7 dni od ich znalezienia przedmioty te zostaną wyrzucone.
 19. Na wyposażeniu każdego domku znajduje się płyta indukcyjna, kuchenka mikrofalowa, czajnik, żelazko, telewizor.  Opuszczając domek, Gość  powinien każdorazowo sprawdzić czy drzwi są zamknięte na klucz, krany zakręcone oraz wyłączyć wszelkie urządzenia elektryczne.
 20. Obiekt dysponuje własnym, niestrzeżonym parkingiem dla Gości. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu należącego do Gościa.
 21. Zabronione jest mycie pojazdów na terenie obiektu.
 22. Zarządca oddaje do użytku plac zabaw dla dzieci jednak nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie korzystających z niego dzieci. Całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie prawni.
 23. Osoba wynajmująca domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku oraz do rozliczenia się z wyposażenia przed opuszczeniem obiektu.
 24. Domek należy zdać posprzątany, w szczególności należy wynieść nieczystości do pojemników na śmieci znajdujących się na terenie obiektu.
 25. Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz uregulowania należności za wykorzystane usługi.
 26. Cena usług świadczonych nie obejmuje ubezpieczenia. Za dokonane urazy, szkody i zniszczenia majątku w czasie całego pobytu, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 27. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez właściciela obiektu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia Ogólne

Administratorem Twoich danych osobowych jest „Laura” Aneta Miłosz ul. Nasza 6, Tupadły 84-104 Jastrzębia Góra, REGON 222095891 , NIP 5871555850

 1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Dane osobowe podawane w formularzach na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
  • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli na przykład zapisałeś się na newsletter
 4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@domkilaura.pl
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 10. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Pliki cookies

 1. Witryna www.domkilaura.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy „Laura” w celu optymalizacji działań.
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

to-topto-top